Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Santander Obligacji Korporacyjnych
Inwestycje funduszu: Santander Obligacji Korporacyjnych
Typ funduszu Krajowy - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe (do 10%) wartości nominalnej wyemitowanej przez jeden podmiot i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie PLN i obcej. Subfundusz inwestuje (do 34%) aktywów w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie obcej pozostałe aktywa stanowią (do 20%). Subfundusz inwestuje (do 10%) w akcje i praw wynikających z akcji.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Santander Obligacji Korporacyjnych +0,27% +0,49% +0,93% +0,69% +3,79% +1,82% +3,62% +6,11%
Prowizje pobierane przez fundusz: Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 100000,00 PLN 3,00 %
100000,00 - PLN -
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta od 0 do 6 mies. powyżej 6 mies.
0,00 - PLN 1,00 % -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.