Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Santander Platinum Stabilny
Inwestycje funduszu: Santander Platinum Stabilny
Typ funduszu Krajowy - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 40%) aktywów bezpośrednio w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe (do 40%) w akcje lub w jednostki lub tytuły uczestnictwa funduszy trzecich, które inwestują w akcje. Subfundusz inwestuje w instrumenty denominowane w PLN.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Santander Platinum Stabilny +0,53% +1,59% +3,46% +1,87% +9,37% +9,86% +14,70% +18,17%
Prowizje pobierane przez fundusz: Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 100000,00 PLN 3,00 %
100000,00 - PLN -
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta od 0 do 6 mies. powyżej 6 mies.
0,00 - PLN 1,00 % -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.