Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Santander Strategia Akcyjna
Inwestycje funduszu: Santander Strategia Akcyjna
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 70% do 90%) aktywów w akcje. (Od 10 do 30%) aktywów inwestowanych jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz (do 20%) inwestuje w inne rodzaje instrumentów finansowych niż te wymienione wyżej.Lokaty denominowane w walucie innej niż polska stanowią (do 10%).
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Santander Strategia Akcyjna +12,59% +8,55% +5,60% +10,44% -0,27% -0,71% -1,39% 0,00%
Prowizje pobierane przez fundusz: Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.