Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Skarbiec Akcja
Typ funduszu Krajowy - akcji / uniwersalny (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (od 50%) aktywów w akcje polskich spółek, wchodzących w skład indeksu WIG20, (do 50%) aktywów w instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu, jednostki funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania, instrumenty pochodne i depozyty bankowe.
Minimalna wpłata 100 PLN
Opłata za zarządzanie 4%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Skarbiec Akcja +2,73% +3,77% +7,52% +13,81% +28,55% +28,67% +30,79% +7,91%
Prowizje pobierane przez fundusz: Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 1499,99 PLN 5,50 %
1500,00 3499,99 PLN 5,25 %
3500,00 6999,99 PLN 5,00 %
7000,00 12000,00 PLN 4,75 %
12000,00 20000,00 PLN 4,50 %
20000,00 60000,00 PLN 3,50 %
60000,00 200000,00 PLN 2,25 %
200000,00 700000,00 PLN 2,00 %
700000,00 - PLN 1,75 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 1499,99 PLN -
1500,00 3499,99 PLN -
3500,00 6999,99 PLN -
7000,00 12000,00 PLN -
12000,00 20000,00 PLN -
20000,00 60000,00 PLN -
60000,00 200000,00 PLN -
200000,00 700000,00 PLN -
700000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.