Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Inwestycje funduszu: Superfund Alternatywny
Typ funduszu Krajowy - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje w zbywalne papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa i instrumenty rynku pieniężnego i ich ekwiwalenty. Subfundusz w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz ograniczania ryzyka inwestuje w wystandaryzowane oraz niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz posiada depozyty oprocentowane, denominowane w różnych walutach, w celu maksymalizacji wartości aktywów, które nie zostały bezpośrednio zainwestowane w inne składniki lokat.
Minimalna wpłata -
Opłata za zarządzanie -
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Superfund Alternatywny -5,07% -9,29% -18,69% -5,15% -20,29% +19,11% +17,87% +3,44%
Prowizje pobierane przez fundusz: Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.