Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Superfund Silver Powiązany SFIO
Inwestycje funduszu: Superfund Silver Powiązany SFIO
Typ funduszu Krajowy - mieszany / pozostałe (Świat)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Fundusz inwestuje (do 100%) aktywów w tytuły uczestnictwa Superfund Green One, w inne instrumenty finansowe w tym papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, depozyty.
Minimalna wpłata 5000 PLN
Opłata za zarządzanie 1.5%
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Superfund Silver Powiązany SFIO -8,77% -15,03% -11,81% -11,31% -7,08% +12,05% +14,84% +15,47%
Prowizje pobierane przez fundusz: Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Fundusz nie pobiera prowizji.
mies.