Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Bank Handlowy miał 172,4 mln zł zysku netto, 60,9 mld zł aktywów w 2020 r.

0
Podziel się:

Handlowy odnotował 172,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 480,12 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie dot. wstępnych, niezaudytowanych wyników za 2020 rok.

Bank Handlowy miał 172,4 mln zł zysku netto, 60,9 mld zł aktywów w 2020 r.
bEDoLnoB

"W 2020 roku Grupa wypracowała wstępny zysk netto w wysokości 172,4 mln zł, który był niższy o 307,7 mln zł (tj. 64,1%) w stosunku do zysku za 2019 rok. Czynnikiem wpływającym na spadek zysku netto był wybuch pandemii COVID-19 oraz jej skutki, w szczególności obniżenie stóp procentowych w Polsce do rekordowo niskiego poziomu, co miało negatywny wpływ na wynik odsetkowy Grupy (spadek o 152,1 mln zł r/r) oraz dokonanie odpisu z tytułu utraty wartości części wartości firmy alokowanej do segmentu bankowości detalicznej w wysokości 214,7 mln zł r/r" - czytamy w raporcie.

We wtorek bank poinformował, że przeprowadził w oparciu o Międzynarodowy Standard Rachunkowości 36 test na utratę wartości, którego skutkiem jest dokonanie odpisu pomniejszającego wartość firmy o 215 mln zł w części dotyczącej segmentu bankowości detalicznej. Całkowita wysokość odpisu obciąży wyniki finansowe w IV kwartale 2020 roku. Jak wskazano, zdarzenie ma charakter jednorazowy.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1001,68 mln zł wobec 1153,73 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 559,96 mln zł wobec 564,88 mln zł rok wcześniej.

bEDoLnoD

"Przychody odsetkowe w 2020 roku wyniosły 1 118,9 mln zł i były niższe o 287,6 mln zł (tj. 20,4%) w porównaniu do 2019 roku. Odsetki od klientów stanowiące główne źródło przychodów odsetkowych osiągnęły poziom 694,7 mln zł w 2020 roku i były niższe o 277,3 mln zł (tj. 28,5%) w ujęciu r./r. Największy nominalny spadek tych przychodów dotyczył przede wszystkim segmentu bankowości detalicznej w związku z obniżeniem stóp procentowych do rekordowo niskich poziomów. W efekcie wspomnianych obniżek stóp procentowych, Grupa dostosowała bazę kosztów odsetkowych płaconych od depozytów, które w 2020 roku spadły o 135,5 mln zł r/r" - czytamy dalej.

Wynik z tytułu opłat i prowizji w kwocie 560,0 mln zł był niższy o 0,9% r/r.

"Na spadek wyniku prowizyjnego wpływ miał segment bankowości detalicznej (spadek o 50,3 mln zł r/r) i był spowodowany niższą aktywnością klientów indywidualnych w związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią COVID-19, która negatywnie wpłynęła na wynik z tytułu kart płatniczych i kredytowych. Natomiast segment bankowości instytucjonalnej odnotował pozytywną dynamikę w wysokości 45,4 mln zł r/r, głównie w obszarze związanym z rynkami kapitałowymi: działalność maklerska i działalność powiernicza" - czytamy także.

Bank podał, że pozostałe dochody operacyjne (tj. dochody pozaodsetkowe i pozaprowizyjne) w wzrosły do 506,7 mln zł wobec 498,2 mln zł w porównaniu do 2019 roku, dzięki wyższemu wynikowi na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych w związku ze sprzyjającym otoczeniu rynkowym.

bEDoLnoJ

"Częściowo powyższy wzrost został skompensowany przez niższy wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych. Na wyższe pozostałe koszty operacyjne miały wpływ przede wszystkim zdarzenia jednorazowe: w III kwartale 2020 roku rozpoznano rezerwę w wysokości 5,4 mln zł dotyczącą zwrotu prowizji z tytułu pożyczek przedpłaconych, z kolei w IV kwartale 2020 roku wspomniana rezerwa została podwyższona o kolejne 10,3 mln zł. Dodatkowo, również w IV kwartale 2020 roku, bank rozpoznał rezerwę na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi w CHF w wysokości 13 mln zł" - czytamy w raporcie.

Koszty działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją w 2020 roku wyniosły 1 222,0 mln zł, co oznacza nieznaczny wzrost kosztów o 7,2 mln zł (tj. 0,6%) w ujęciu r/r, który wynikał przede wszystkim ze wzrostu kosztów amortyzacji w związku z realizacją projektów technologicznych, umożliwiających obsługę klientów oraz zwiększenie bezpieczeństwa klientów w kanałach zdalnych w oparciu o procesy biometryczne. Częściowo powyższy wzrost kosztów został skompensowany przez niższe wydatki na reklamę i marketing, podano także.

W 2020 r. bank utworzył odpisy netto na oczekiwane straty kredytowe w wysokości 190,3 mln zł wobec 245,7 mln zł w 2019 roku (polepszenie o 55,5 mln zł).

"Po wyłączeniu rezerw na zdarzenia jednorazowe w segmencie bankowości instytucjonalnej (w 2019 roku dotyczyły jednorazowych rezerw kredytowych w obszarze bankowości przedsiębiorstw, a w 2020 roku dotyczyły dodatkowych odpisów w związku z pandemią COVID-19), zanotowano rozwiązanie odpisów obserwowane w drugiej połowie 2020 roku i było ono związane z poprawiającymi się prognozami makroekonomicznymi i ich pozytywnymi trendami w horyzoncie szacowania oczekiwanych strat kredytowych" - czytamy dalej.

bEDoLnoK

Bank wskazał, że w przypadku segmentu bankowości detalicznej, ze względu na skalę narzędzi pomocowych, dostosowanie polityki kredytowej oraz mniejszy popyt na produkty kredytowe ze względu na pandemię, wartość odpisów wynikająca z samych modeli oczekiwanych strat kredytowych była niższa niż w poprzednich latach. Efekt ten był skompensowany negatywnym wpływem pogarszających się prognoz makroekonomicznych, choć w drugiej połowie 2020 roku zostały one pozytywnie zrewidowane. Dodatkowo bank zawiązał rezerwę uznając, że część strat zaszła w portfelu, tylko ich efekt został odroczony ze względu na narzędzia pomocowe i nie jest widoczny statystycznie.

Aktywa razem banku wyniosły 60,94 mld zł na koniec 2020 r. wobec 51,98 mld zł na koniec 2019.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 51,98 mld zł na koniec 2019 r.

bEDoLnpe
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)