Notowania

CWPE: strona spółki
22.09.2016, 14:57

CWP Zmiana udziału w głosach i transakcje na akcjach osoby zobowiązanej

Spółka informuje, że w dniu 21.09.2016 r. wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Ceres Management Sp. z o.o. o dokonaniu w dniu 21 września 2016 r. zakupu od BCG Sp. z o.o. na podstawie umowy sprzedaży akcji 1.790.100 sztuk akcji imiennych serii A Spółki CWPE S.A. po cenie 0,15 PLN za akcję.
W związku z powyższą transakcją, liczba głosów przysługująca na WZA Ceres Management Sp. z o.o. wzrosła do 70,06%. Przed wyżej wymienioną transakcją Spółka Ceres Management Sp. z o.o. posiadała 1.719.900 sztuk akcji, co stanowiło 26,42% kapitału zakładowego emitenta oraz uprawniało do 34,33% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Obecnie liczba akcji emitenta posiadana przez Ceres Management wynosi 3.510.000 szt. akcji, co stanowi 53,92% kapitału zakładowego Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. oraz uprawnia do 70,06 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka Ceres Management Sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcji Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. Zarząd Ceres Management Sp. z o.o. nie wyklucza w przyszłości zawierania transakcji powodujących zwiększenie lub zmniejszenie zaangażowania w ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A.

Inne komunikaty