Notowania

BIOERG: strona spółki
8.06.2017, 21:39

BER Nowy porządek obrad ZWZ zwołanego na 29.06.2017 roku.

Zarząd Spółki Bioerg S.A. (dalej: ,,Emitent") informuje, iż w związku ze zwołaniem na dzień 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: ,,ZWZ"), Emitent wprowadził zmiany dodając do porządku obrad dodatkowe uchwały.
Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bioerg Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana/Panią................. z Rady Nadzorczej Spółki z dniem.......... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bioerg Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią................. do Rady Nadzorczej Spółki z dniem.......... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W związku z powyższym do porządku obrad został dodany punkt (11) dotyczący podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu formularz pełnomocnictw na ZWZ oraz projekty uchwał uwzględniające nowy porządek obrad ZWZ wraz z treścią nowych uchwał. .

Załączniki

Inne komunikaty