Notowania

DCD: strona spółki
24.10.2017, 15:07

DCD Powierzenie funkcji Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powział informację, iż działając na podstawie art. 128 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z dnia 6 czerwca 2017 roku, poz.1089), mając na uwadze nie przekroczenie wielkości wymienionych w ust. 4 pkt 4 art. 128 w okresach ustawą wymaganych, Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 20 października 2017r. postanawiła nie powoływać Komitetu Audytu oraz powierzyć Członkom Rady Nadzorczej wykonywanie obowiązków Komitetu Audytu określonych w ustawie i pełnienie funkcji Komitetu Audytu.
1. Do zadań Rady Nadzorczej wynikających z ustawy w zakresie audytu w szczególności należy: a. Opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, b. Opracowanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego, c. Opracowanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem. d. monitorowanie: i. procesu sprawozdawczości finansowej, ii. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, iii. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej, e. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; f. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego; g. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w spółce jako jednostce zainteresowania publicznego. Zarząd Spółki informuje, iż Rada Nadzorcza, której powierzono funkcje Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: a. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. c. większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Inne komunikaty