Notowania

DCD: strona spółki
3.06.2018, 23:08

DCD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2018 r.

Zarząd spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Beata Rozdolska we Wrocławiu przy ul. Sokolnicza 5/9.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki

Inne komunikaty