Notowania

DCD: strona spółki
30.06.2018, 12:54

DCD Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r.

Zarząd spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 29 czerwca 2018 r. wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nie zostały zgłoszone sprzeciwy do uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty