Notowania

BIP Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 25 maja 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi 7, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH”) i § 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 maja 2018 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „Zgromadzenie”).
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pana Jacka Kuda przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie Zgromadzeniu i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017. 7. Przedstawienie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 9 maja 2018 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 9 maja 2018 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.

Załączniki

Inne komunikaty