Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

BIP Zawiadomienie o zmianie struktury i posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd spółki Bio Planet S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 4 marca 2024 r., od Akcjonariusza Bio Planet S.A. stosownie do regulacji ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w dniu 4 marca 2024 r. Akcjonariusz Mariusz Ziemiańczyk dokonał nabycia 8 751 akcji, przez co doszło do zwiększenia udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Transakcja została zawarta na rynku regulowanym GPW. Stan posiadania akcji Spółki przed zdarzeniem to 298 499 akcji, które stanowiły 9,95 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 298 499 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, stanowiących 9,95 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W wyniku transakcji Mariusz Ziemiańczyk stał się posiadaczem 307 250 akcji, które stanowią 10,24 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 307 250 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, stanowiących 10,24 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty