Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

BIP RR /2023: formularz dla raportów rocznych

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Raport roczny RR2023     
          (rok)     
 
 (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okres od2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający sprawozdanie finansowe wedługinnych standardów  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-24    
 
 
  BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  BIO PLANET S.A. Usługi inne (uni)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  05-084 Leszno  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Wilkowa Wieś 7  
  (ulica) (numer)  
  +48 22 725 76 94 +48 22 725 68 06  
  (telefon)  (fax)  
    www.bioplanet.pl  
  (e-mail)  (www)  
  5862160738 220148650  
  (NIP)  (REGON)  
  259400BEZ5AUTTYFSN21 0000513365  
    (LEI)       (KRS)   
 KPW AUDYT Sp. z o.o., ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWE  w tys.EUR 
 20232 02220232 022 
 Przychody netto ze sprzedaży254 627,00201 462,0056 229,0042 971,00 
 Koszty działalności operacyjnej251 743,00198 261,0055 592,0042 289,00 
 Zysk ze sprzedaży2 884,003 201,00637,00683,00 
 Marża brutto na sprzedaży wartościowa76 100,0058 627,00344 608,00274 861,00 
 Pozostałe przychody operacyjne597,00606,00132,00129,00 
 Pozostałe koszty operacyjne1 869,001 166,00413,00249,00 
 Zysk z działalności operacyjnej1 612,002 642,00356,00563,00 
 Amortyzacja2 917,001 437,00644,00306,00 
 EBITDA4 529,004 078,001 000,00870,00 
 Przychody finansowe1 776,001,00392,000,00 
 Koszty finansowe2 153,001 733,00475,00370,00 
 Zysk brutto1 235,00910,00273,00194,00 
 Zysk netto945,00581,00209,00124,00 
 Kapitał zakładowy3 000,003 000,00690,00640,00 
 Zysk netto na jedną wyemitowaną akcję (w zł)0,320,190,070,04 
 Wartość księgowa na jedną wyemitowaną akcję (w zł)7,897,571,811,61 
 Aktywa razem103 863,00106 000,0023 887,0022 602,00 
 Aktywa trwałe54 186,0055 424,0012 462,0011 818,00 
 Aktywa obrotowe49 677,0050 576,0011 425,0010 784,00 
 Należne wpłaty na kapitał podstawowy0,000,000,000,00 
 Udziały (akcje) własne0,000,000,000,00 
 Pasywa razem103 863,00106 000,0023 887,0022 602,00 
 Kapitał własny23 665,0022 720,005 443,004 844,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania80 198,0083 280,0018 445,0017 757,00 
 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej5 731,0012 091,001 266,002 579,00 
 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-1 531,00-23 091,00-338,00-4 925,00 
 Przepływy pieniężne z działalności finansowej-4 207,0011 013,00-929,002 349,00 
 
 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 bioplanetsa-szb-jsf_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Biegłego Rewidenta 
 bioplanetsa-szb-jsf_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Biegłego Rewidenta 
 bioplanetsa-jsf_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie finansowe jednostkow Bio Planet S.A. za 2023 r. 
 bioplanetsa-jsf_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie finansowe jednostkow Bio Planet S.A. za 2023 r. 
 bioplanetsa-lp-jsf_2023-12-31_pl.xhtmlList Prezesa Zarządu Bio Planet S.A. 
 bioplanetsa-lp-jsf_2023-12-31_pl.xhtml.xadesList Prezesa Zarządu Bio Planet S.A. 
 bioplanetsa-orn-jsf_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. 
 bioplanetsa-sz-jsf_2023-12-31_pl.xhtmlSprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. 
 bioplanetsa-sz-jsf_2023-12-31_pl.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. 
 bioplanetsa-ornf-jsf_2023-12-31_pl.xhtmlOcena Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. z badania sprawozdania finansowego za 2023 r. 
 bioplanetsa-ozwbrjsf_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu Bio Planet S.A. ws. biegłego rewidenta 
 bioplanetsa-ozwbrjsf_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu Bio Planet S.A. ws. biegłego rewidenta 
 bioplanetsa-ozwsfjsf_2023-12-31_pl.xhtmlOświadczenie Zarządu Bio Planet S.A. ws. rzetelności sprawozdania finansowego za 2023 r. 
 bioplanetsa-ozwsfjsf_2023-12-31_pl.xhtml.xadesOświadczenie Zarządu Bio Planet S.A. ws. rzetelności sprawozdania finansowego za 2023 r. 

Załączniki

Inne komunikaty