Notowania

ERG: strona spółki
6.12.2018, 15:02

ERG ERG S.A. Rezygnacja Prezesa Zarządu ERG S.A.

Zarząd ERG S.A. informuje, że na podstawie otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia Pan Robert Groborz, Prezes Zarządu Spółki, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2018 r., godz. 24:00. W treści dostarczonej informacji nie zostały wskazane przyczyny rezygnacji.
Podstawa prawna: §5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty