Notowania

R22: strona spółki
6.12.2018, 16:10

R22 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzeni R22 S.A. w dniu 05.12.2018 roku

Zarząd R22 spółka akcyjna "Spółka" mając na uwadze § 19 ust 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 05 grudnia 2018 roku.
Podstawa prawna: Zgodnie z § 19 ust 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Inne komunikaty