Notowania

ERS: strona spółki
19.03.2019, 9:42

ERS Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym

Eurosystem S.A. w („Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 8 marca 2019 r., wydany przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy, z powództwa przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GEOTECH z siedzibą w Bydgoszczy („Powód”). W wyżej wymienionym nakazie zapłaty Sąd nakazuje Spółce zapłatę na rzecz Powoda kwotę 542 430 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 08 grudnia 2018 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami postępowania według norm przepisanych. Nakaz zapłaty dotyczy usług wykonanych przez Powoda na rzecz Emitenta w charakterze podwykonawcy. Roszczenie Powoda związane jest z brakiem płatności od Spółki GEOMAR SA (lidera/pełnomocnika konsorcjum, w którym brał udział Eurosystem SA). Emitent do dnia dzisiejszego nie otrzymał zapłaty za wykonane prace na rzecz GEOMAR SA o czym Spółka poinformowała w raporcie ESPI 1/2019 z dnia 18.01.2019 r. Według umowy z Powodem roszczenie nie jest wymagalne do momentu otrzymania przez Spółkę środków przekazanych przez Zamawiającego. Zamiarem Spółki w dalszej kolejności jest złożenie zarzutów do nakazu zapłaty.

Inne komunikaty