Notowania

GNB Informacja o czynnikach wpływających na wyniki Banku i Grupy

Getin Noble Bank S.A. („Bank”, „Emitent”) informuje, że w trakcie przygotowywania sprawozdań finansowych za 2018 rok stwierdzono następujące czynniki mające łącznie istotny wpływ na skonsolidowane oraz jednostkowe wyniki finansowe i kapitały Emitenta:
1.Ujęcie odpisów na inwestycje kapitałowe w jednostkach zależnych i stowarzyszonych oraz udziałów w ich zyskach/stratach, które obniżą wynik finansowy brutto Emitenta za IV kwartał 2018 r. o kwotę 72 mln złotych. 2.Z uwagi na prowadzony proces połączenia Emitenta z Idea Bank S.A. dokonanie odpisu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 98 mln złotych dotyczącego nierozliczonych strat podatkowych Emitenta z lat poprzednich (kwota rozwiązanego aktywa pomniejszy wynik finansowy netto Emitenta) oraz zaprzestanie rozpoznawania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w odniesieniu do ujemnej wyceny posiadanego pakietu akcji Idea Bank S.A. (wpływ na zmniejszenie kapitałów własnych o 27 mln zł). 3.Dokonanie w związku z aktualnie obserwowanymi praktykami rynkowymi w zakresie odraczania kosztów sprzedaży umów rachunków bankowych i produktów oszczędnościowych oraz interpretacjami do obowiązujących MSR/MSSF zmiany sposobu ujęcia kosztów ponoszonych za sprzedaż rachunków bankowych i produktów oszczędnościowych, w wyniku czego kapitały własne Emitenta ulegną na dzień 31.12.2018 roku zmniejszeniu o 32 mln złotych. Powyższe dane finansowe mają charakter szacunkowy i są jeszcze przedmiotem ostatecznej weryfikacji przez audytora. Do zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok 2018 mogą ulec zmianie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR)”.

Inne komunikaty