Notowania

POZBUD: strona spółki
19.09.2019, 11:11

POZ Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki Pozbud T&R S.A.

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 18 września 2019 roku (w godzinach popołudniowych) wpłynęło do Spółki drogą mailową zawiadomienie przesłane przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („PTFI”) z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:
„Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (dalej również „PTF"), działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 623, dalej: „Ustawa”) zawiadamia o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,80 % całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki: Pozbud T&R SA, zarówno w zakresie akcji wchodzących w skład portfela funduszu Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty, jak i funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA łącznie. Dotyczy: Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty/ fundusze inwestycyjne zarządzane przez PTFI łącznie Rodzaj zdarzenia zbycie akcji w transakcjach zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA Data zdarzenia data transakcji 11.09.2019 r. Firma spółki Pozbud T&R SA Siedziba i adres spółki Wysogotowo, ul. Bukowska 10A 62-081 Przeźmierowo Polska Stan posiadanie przed zmianą udziału: Liczba posiadanych akcji 1 624 815 Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 6,07% Liczba głosów z posiadanych akcji 1 624 815 Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 5,30% Stan posiadanie po zmianie udziału: Liczba posiadanych akcji 1 473 500 Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki 5,50% Liczba głosów z posiadanych akcji 1 473 500 Udział procentowy w liczbie głosów na WZ 4,80% Ponadto TFI PZU SA informuje, iż nie występują inne okoliczności, określone w Rozdziale 4 Ustawy: Znaczne pakiety akcji spółek publicznych, wymagające wykazania w niniejszym zawiadomieniu o ujawnieniu stanu posiadania.” Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 623).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-04-10
POZ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 10 kwietnia 2020 roku.
0,93
2020-04-10
POZ Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 10 kwietnia 2020 roku, uchwał, które nie zostały powzięte oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach.
0,93
2020-04-09
POZ Opinia Biegłego Rewidenta - uzupełnienie materiału do projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 roku.
0,90
+4,45
2020-04-03
POZ Uzupełnienie projektu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10 kwietnia 2020 roku.
0,69
+5,20
2020-04-01
POZ Stanowisko Emitenta w sprawie wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz zasady organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 10.04.2020 r.
0,81
-5,41
2020-03-31
POZ Podpisanie przez Pozbud T&R S.A. umów kredytowych z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
0,84
-2,86
2020-03-24
POZ Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego Pozbud T&R S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2019 rok
0,94
-2,13
2020-03-13
POZ Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. na dzień 10 kwietnia 2020 roku oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
1,19
0,00
2020-03-13
POZ Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o podjęciu negocjacji z Akcjonariuszami Spółki Agnes S.A.
1,19
0,00
2020-03-12
POZ Informacja dot. wpływu epidemii koronowirusa na sytuację Emitenta i Grupy Kapitałowej
1,25
-4,80