Trwa ładowanie...
bDIRqflx

Notowania

KREZUS: strona spółki
21.02.2020, 19:07

KZS Rezygnacja osoby nadzorującej

Zarząd KREZUS S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 lutego 2020 r. zostało mu doręczone oświadczenie o rezygnacji Pana Dominika Staronia z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Oświadczenie zawiera informację, iż rezygnacja następuję ze skutkiem na dzień 7 lutego 2020 r., jednakże ze względu na otrzymanie powyżej wskazanego oświadczenia przez Emitenta w dniu wczorajszym, Zarząd Emitenta wskazuje, że skutek rezygnacji nastąpił z końcem dnia 20 lutego 2020 r. W oświadczeniu Pan Dominik Staroń wskazał jako przyczynę swojej rezygnacji brak kontaktu ze Spółką, a przez to brak możliwości poprawnego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. W związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Emitenta Zarząd Emitenta podejmie niezbędne działania celem ujawnienia aktualnego składu osobowego Rady Nadzorczej Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: 1) art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 2) § 5 pkt 4 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bDIRqfmf