Trwa ładowanie...
bDIaeIsB

Notowania

KREZUS: strona spółki
28.04.2020, 21:19

KZS Zmiana daty publikacji raportu rocznego KREZUS S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2019 r.

Zarząd KREZUS S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., działając na podstawie § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że raport roczny KREZUS S.A. za 2019 r. oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2019 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości do dnia 31 lipca 2020 r.
Przyczyną opóźnienia publikacji raportów jest konieczność opracowania i przedstawienia raportów za 2018 r., których opóźnienie w opracowaniu i publikacji zostało spowodowane koniecznością analizy pod kątem formalno-prawnym wszystkich transakcji Emitenta oraz ich rzetelności w związku z brakami dokumentacji Emitenta.

Inne komunikaty

bDIaeItj