Trwa ładowanie...

Notowania

BLOOBER: strona spółki
13.10.2020, 17:45

BLO Rozpoczęcie skupu akcji własnych

Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie ["Spółka", "Emitent”] informuje, że w dniu 13 października 2020 r. na podstawie Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 6 listopada 2019 r. podjął uchwałę nr 1/10/2020 o rozpoczęciu programu skupu akcji własnych poprzez: rozpoczęcie programu skupu akcji własnych w rozumieniu art. 5 ust. 1 Rozporządzenia MAR [„Skup Akcji własnych”].
W ramach Skupu Akcji własnych akcje nabywane będą za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, w transzach. Emitent zamierza w wykonaniu I transzy Skupu Akcji własnych nabyć nie więcej niż 2% (słownie: dwa procent) akcji w kapitale zakładowym. Skup będzie trwał w okresie od 13 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. [łącznie z tym dniem], chyba że wcześniej nabyte zostaną wszystkie akcje przeznaczone do nabycia lub środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną w całości wyczerpane. Akcje własne będą nabywane na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("NewConnect"), w wyniku składania zleceń maklerskich. W przypadku nabywania akcji własnych w wyniku składania zleceń maklerskich, liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został notowany na NewConnect w ciągu ostatnich 20 dni poprzedzających dzień nabycia akcji. Cena nabycia jednej akcji własnej nie może być wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia akcji własnych, niezależnego obrotu akcjami Spółki na NewConnect, lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na NewConnect, przy czym nie może być niższa od 30 zł za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 200 zł za jedną akcję. Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości stosowne informacje o nabytych akcjach własnych.

Inne komunikaty