Trwa ładowanie...

Notowania

ALTUSTFI: strona spółki
20.11.2020, 17:41

ALI : Powołanie Członka Rady Nadzorczej ALTUS S.A. oraz powołanie Członka Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej

ALTUS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Jana Ordyńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie Pana Jana Ordyńskiego nastąpiło w trybie kooptacji Członka Rady Nadzorczej w związku ze złożeniem w dniu 29 października 2020 r. przez Pana Mirosława Starucha oświadczenia o rezygnacji z pełnionej funkcji, o czym Spółka informowała raportem bieżącym numer 43/2020 z dnia 29 października 2020 r.
Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki jednocześnie powołała Pana Jana Ordyńskiego w skład Komitetu Audytu w ramach obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. Pan Jan Ordyński spełnia wymogi określone dla niezależnych Członków Komitetu Audytu, w rozumieniu art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 ze zm.). W związku z wyborem w dniu 20 listopada 2020 r. Pana Jana Ordyńskiego w skład Komitetu Audytu, skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco: 1. Pan Dariusz Daniluk – Przewodniczący Komitetu Audytu, 2. Pan Łukasz Adamczyk – Członek Komitetu Audytu, 3. Pan Jan Ordyński - Członek Komitetu Audytu. Pan Jan Ordyński nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Pan Jan Ordyński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego Pana Jana Ordyńskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty