Trwa ładowanie...
bFgoFKOd
Notowania
SEKO: strona spółki
15.01.2021, 13:20

SEK Zawiadomienie o stanie posiadania akcji – spadek udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki

Zarząd SEKO S.A. w z siedzibą w Chojnicach („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2021 roku otrzymał zawiadomienie datowane na dzień 14 stycznia 2021 r. przesłane przez NOVO Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”), w którego imieniu jako organ zarządzający działa OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., w sprawie zmniejszenia przez Fundusz stanu posiadania akcji Spółki i spadku posiadanego udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Spadek poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpił w wyniku przeprowadzonej w dniu 11 stycznia 2021 r. transakcji na rynku regulowanym, na podstawie której Fundusz zbył 3 200 akcji Spółki. Przed przeprowadzeniem tej transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 668 108 akcji Spółki stanowiących 10,0467% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 668 108 głosów stanowiących 10,0467% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po przeprowadzeniu transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 664 908 akcji Spółki stanowiących 9,9986% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 664 908 głosów stanowiących 9,9986% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po zmianie fundusze zarządzane przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 1 035 569 akcji Spółki, co stanowi 15,5725% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bFgoFKOL