Trwa ładowanie...
bDUpXlhh

Notowania

INFOSCAN: strona spółki
16.02.2021, 19:32

IST Zmiana stanu posiadania akcji Spółki

Zarząd Infoscan S.A. informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 roku otrzymał od Pana Kamila Gaworeckiego zawiadomienie z dnia 16 lutego 2021 roku, o zmianie progu określonego art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 623, "Ustawa o Ofercie"), informuję, iż wskutek dokonania przeze mnie transakcji zbycia akcji spółki Infoscan S.A. doszło do przekroczenia przeze mnie w dół progu 5% w ogólnej liczbie głosów spółki Infoscan S.A. 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczasowego udziału spowodowana była zbyciem 1000 akcji Infoscan S.A. w alternatywnym systemie obrotu New Connect podczas sesji 11 lutego 2021 r. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą oraz ich udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą stanu posiadania posiadałem łącznie 493 396 akcji Spółki, które stanowiły 5,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 5,01% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 493 396 głosów z akcji Spółki. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji oraz ich udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po wskazanej transakcji posiadam 492 396 akcji Spółki, które stanowią 4,99% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 4,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na WZA, tj. do wykonywania 492 396 głosów z akcji Spółki. 4. Pomioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: Nie dotyczy 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt.3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz Instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. pkt Ustawy o ofercie, oraz Instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych Instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Łączna suma wynosi 492 396 głosów stanowiących 4,99% ogólnej liczby głosów w Spółce"

Inne komunikaty

bDUpXlhP