Trwa ładowanie...
bDSpJKPp

Notowania

INFOSCAN: strona spółki
16.02.2021, 20:16

IST Zawarcie porozumienia inwestycyjnego

Zarząd Infoscan S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 r. doszło do zawarcia z akcjonariuszem Spółki - Kamilem Gaworeckim („Akcjonariusz”) porozumienia inwestycyjnego („Porozumienie”).
Na mocy Porozumienia, Akcjonariusz wyraził wolę objęcia i opłacenia do 300.000 nowych, wyemitowanych przez Spółkę zwykłych akcji na okaziciela serii N, dochowując wszystkich formalności przewidzianych przez dokumentację emisyjną oraz przepisy prawa, pod warunkiem, że zaoferowanie tych akcji nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2021 r. oraz pod warunkiem, że nie później niż do 31 marca 2021 roku Spółka przedstawi plan połączenia z Movie Games Mobile S.A. a także, że Akcjonariusz zaakceptuje cenę emisyjną akcji serii N. Natomiast Spółka zobowiązała się do zaoferowania Akcjonariuszowi objęcia ww. akcji serii N niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Spółki uchwały o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii N. Żadna ze stron Porozumienia nie ma prawa przenieść całości ani żadnej części swoich praw lub obowiązków wynikających z Porozumienia na jakąkolwiek osobę trzecią bez wcześniejszej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody drugiej strony.

Inne komunikaty

bDSpJKPX