Trwa ładowanie...
bECcQrnV
Notowania
ALTUSTFI: strona spółki
23.04.2021, 17:50

ALI Szacunkowe wyniki finansowe za rok 2020

Zarząd ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „ALTUS”), informuje iż w dniu 23 kwietnia 2021 r. powziął informację o szacunkowych wynikach Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020. Na podstawie wstępnej analizy danych i prac audytowych Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości wybrane szacunkowe wyniki finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej ALTUS za rok 2020 r., tj. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
I. Szacunkowe wyniki jednostkowe Spółki: a) szacunkowy przychód ze sprzedaży ALTUS wyniósł w 2020 r. 668 tys. zł wobec 51.162 tys. zł w 2019 roku, co stanowi spadek o 98,69 %, b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej ALTUS wyniosły w 2020 r. 4.830 tys. zł. wobec 58.189 tys. zł w 2019 roku, co stanowi spadek o 91,70 %, c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży ALTUS wyniósł w 2020 roku minus 4.162 tys. zł. wobec minus 7.027 tys. w 2019 roku, d) szacunkowy wynik netto ALTUS wyniósł 2020 roku minus 4.368 tys. zł. wobec minus 17.384 tys. zł w 2019 roku. II. Szacunkowe wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej ALTUS: a) szacunkowy przychód ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ALTUS wyniósł w 2020 roku 65.635 tys. zł. wobec 121.110 tys. zł. w 2019 roku, co stanowi spadek o 45,81% b) szacunkowe koszty działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej ALTUS w 2020 roku wyniosły 52.844 tys. zł. wobec 103.639 tys. zł. w 2019 roku, co stanowi spadek o 49,01 % c) szacunkowy wynik netto na sprzedaży Grupy Kapitałowej ALTUS wyniósł w 2020 r. 12.791 tys. zł. wobec 17.471 tys. zł. w 2019 roku, co stanowi spadek o 26,79 % d) szacunkowy wynik netto Grupy Kapitałowej ALTUS wyniósł w 2020 roku 10.595 tys. zł. wobec 3.949 tys. zł. w 2019 roku, co stanowi wzrost o 168,30% Na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Altus wpływ miała przede wszystkim utrata przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności. Ponadto w I półroczu 2020 roku Spółka poniosła koszty związane ze zwolnieniami pracowników spowodowane utratą zezwolenia oraz ponoszeniem kosztów stałych z uwagi na długoterminowe wypowiedzenia tych umów. Na powyższe dane finansowe wpływ miały również wahania cen instrumentów finansowych będących składnikiem lokat poszczególnych funduszy zarządzanych przez Grupę, które kształtowały poziom aktywów funduszy inwestycyjnych od których Grupa uzyskuje przychody z tytułu opłaty za zarządzanie. Spowodowane to było utrzymującą się nadal pandemią koronawirusa COVID-19. W efekcie końcowym wpłynęło to na wyniki finansowe całej Grupy Kapitałowej.

Inne komunikaty

bECcQroD