Trwa ładowanie...
bEqItQAB

Notowania

ALI Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

Zarząd ALTUS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2021 roku, na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu, dotyczący pokrycia straty netto Spółki zgodnie z którym „Zarząd Altus S.A. w związku z osiągnięciem przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. straty netto w wysokości 4.368.245,44 zł (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych i czterdzieści cztery grosze), postanawia pokryć stratę z kapitału zapasowego powstałego z agio.” Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r, zgodnie z wnioskiem Zarządu. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: Par. 17 ust 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz.U. EU L nr 173) „(Rozporządzenie MAR”)

Inne komunikaty

bEqItQBj