Trwa ładowanie...
bErzscut

Notowania

ALI Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd ALTUS S.A. („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. (piątek) na godzinę 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, Warszawa (00-696) ul. Pankiewicza 3. Ogłoszenie o zwołaniu w/w Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zostały zamieszczone wraz z projektami uchwał oraz dokumentacją przedkładaną Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do rozpatrzenia zostały zamieszczone
na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędących państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bErzscvb