Trwa ładowanie...
bErzEPvp

Notowania

ALI Korekta oczywistej pomyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 8/2021 w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Altus S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd ALTUS S.A. (dalej „Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę oczywistej omyłki pisarskiej zaistniałej w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku. W raporcie bieżącym, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wskazano iż zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2021 roku (piątek) zamiast na dzień 30 czerwca 2021 roku (środa).
Jednocześnie Spółka przekazuje skorygowany w zakresie oczywistej pomyłki załącznik przekazany do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku (środa). Załącznik ulega zmianie w zakresie wskazania prawidłowego dnia 30 czerwca 2021 (środa) zamiast dnia 30 czerwca 2021 roku (piątek). Pozostała treść raportu nie uległa zmianie. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędących państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty

bErzEPvX