Trwa ładowanie...
bEDGZuet
Notowania
PEP: strona spółki
29.07.2021, 20:58

PEP DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI W SPRAWIE KOREKT ZA ROK 2020 WYDANE SPÓŁCE ZALEŻNEJ POLENERGIA ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA SP. Z O.O.

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), niniejszym informuje o wydaniu na rzecz spółki zależnej Emitenta – Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna sp. z o.o. („Polenergia ENS”) decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE"), ustalającej koszty zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego za 2020 rok, w okresie korygowania od 1 stycznia 2020 r. do 1 czerwca 2020 r., należnych Polenergii ENS, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej na kwotę 30 366 227 zł.
Ponadto, zarząd Emitenta informuje o wydaniu na rzecz Polenergii ENS decyzji Prezesa URE, ustalającej wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych dla roku 2020, w okresie korygowania od 1 stycznia 2020 r. do 1 czerwca 2020 r., na kwotę 3 964 267 zł. Emitent uważa ustalone kwoty za bezsporne. podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1)

Inne komunikaty

bEDGZufb