Trwa ładowanie...
Notowania

MEX Informacja dotycząca wstępnych szacunkowych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2021 r.

Zarząd Mex Polska S.A. informuje, że po dokonaniu w dniu 18 sierpnia 2021 r. agregacji i weryfikacji części danych finansowych Grupy za pierwsze półrocze 2021 r. przewiduje, że przychody netto będą na poziomie 9 556 tys. zł (w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 20 811 tys. zł.) natomiast zysk netto Grupy będzie na poziomie 309 tys. zł (w pierwszym półroczu 2020 wystąpiła strata w kwocie (-) 5 556 tys. zł).
Spadek przychodów ze sprzedaży to efekt wprowadzonego w Polsce okresowego przymusowego zamknięcia wszystkich lokali gastronomicznych w okresie od 24 października 2020 r. do 15 maja 2021 r. (możliwa tylko sprzedaż „na wynos”). Po tym okresie przez kolejne dwa tygodnie sprzedaż mogła być realizowana tylko w ogródkach gastronomicznych. Miesiąc czerwiec był pierwszym w roku 2021, kiedy lokale gastronomiczne mogły przyjmować gości, jednakże z obostrzeniami sanitarnymi wymuszającymi zmniejszenie ilości miejsc w salach konsumpcyjnych i ogródkach. Na wyniki pierwszego półrocza 2021 r. miały wpływ także inne zdarzenia będące skutkiem pandemii, z których najistotniejsze to: a/ efekty negocjacji z wynajmującymi skutkujące zmniejszeniem obciążeń czynszowych w okresie „lockdownu”; b/ umorzenie subwencji otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0; c/ otrzymane wsparcie w ramach tarcz antykryzysowych na: dopłaty do wynagrodzeń pracowników z Wojewódzkich Urzędów Pracy, dotacje z Powiatowych Urzędów Pracy oraz umorzenie części składek ZUS; d/ wysoka frekwencja gości lokali gastronomicznych po ponownym ich uruchomieniu. Emitent zastrzega, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy jest przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, co powoduje, że prezentowane wielkości mają charakter szacunków i mogą ulec zmianie. Precyzyjne i szczegółowe dane finansowe za pierwsze półrocze 2021 r. wraz opisem zostaną zaprezentowane w Śródrocznym Sprawozdaniu Finansowym zamieszczonym w raporcie okresowym, który Emitent opublikuje w dniu 23 września 2021 r.

Inne komunikaty