Trwa ładowanie...
bESitAdh
Notowania
POZBUD: strona spółki
12.10.2021, 19:42

POZ PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego


Temat: Korekta raportu śródrocznego za I półrocze 2021 roku
Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent) przekazuje niniejszym korektę raportu finansowego za I półrocze 2021, opublikowanego w dniu 30 września 2021 roku.
Korekta ww. raportu polega na załączeniu do raportu finansowego za I półrocze 2021 Oświadczenia o Wskaźnikach sporządzonego przez Spółkę, zgodnie z pkt. 19.1 Warunków Emisji Obligacji.
Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Załączniki

Inne komunikaty

bESitAdP