Trwa ładowanie...
Notowania

GRC Przyjęcie przez Zarząd Spółki strategii działalności

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. (dalej: Spółka, Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 14 grudnia 2021 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, przyjął nową strategię działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta, pt. „Strategia GRUPY RECYKL 2030”, której szczegółową treść przedstawia w załączniku do raportu.
Strategia obejmuje plany inwestycyjne i cele finansowe do osiągnięcia przez Grupę Kapitałową w latach 2021 – 2030. Przyjęta strategia zakłada pięć filarów rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta, tj.: I filar – inwestycje w zakłady i rozbudowę sieci zbiórki opon. II filar – rozwój sprzedaży, w tym poprzez ekspansję na rynki zagraniczne. III filar – wdrożenie nowych produktów, w tym opracowanych w oparciu o prace badawczo – rozwojowe. IV filar – aktywny udział Grupy w działaniach prośrodowiskowych, zakładający dalszy rozwój marki w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i aktywny udział w realizacji europejskiej strategii w zakresie zmniejszania emisji CO2 i budowania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). V filar – aktywny udział akcjonariuszy i kluczowej kadry menedżerskiej w budowaniu jej wartości, w tym poprzez realizację przyjętej polityki dywidendowej i regularne wypłacanie w tej formie części zysku oraz zwiększenie zaangażowania kluczowej kadry Emitenta i spółek zależnych poprzez przyjęcie programu motywacyjnego opartego o akcje Spółki. Realizując powyższe zadania Grupa będzie dążyła do osiągnięcia w okresie od 2021 do 2030 roku, następujących wskaźników: 1. Skumulowane przychody ze sprzedaży na poziomie nie niższym niż 1 mld zł. 2. Skumulowany zysk EBITDA na poziomie nie niższym niż 280 mln zł. 3. Skumulowany zysk netto na poziomie nie niższym niż 150 mln zł. 4. Wypracowanie zysków z działalności na poziomie pozwalającym na osiągnięcie poziomu dywidendy w wysokości do 30% zysku netto osiągniętego przez spółkę dominującą (w danym roku kalendarzowym), pozwalającego na dokonanie wypłat w łącznej wysokości 30 mln. zł. Zgodnie z założeniami strategii, Spółka zamierza rozpocząć wypłatę zysków począwszy od 2022 roku w wys. 0,50 zł na akcję i rokrocznie zwiększać wypłatę zysku na akcję, jednakże zakładanym minimalnym poziomem dywidendy będzie 0,50 zł na akcję rocznie. Punktem wyjścia do osiągnięcia założonych celów strategicznych, będzie realizacja planu inwestycyjnego na kwotę ok. 67 mln. zł, na lata 2021- 2023, zakładającego inwestycje w środki trwałe oraz niezbędne wyposażenie, obejmującego m.in. budowę i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej przy zakładzie w Śremie o mocy 2 MW, budowę linii do odkamieniania granulatu ze zużytych opon w zakładach w Śremie i w Chełmie, rozbudowę linii do granulacji opon w zakładzie w Śremie, modernizację zakładu w Krośnie Odrzańskim, obejmującą w szczególności uruchomienie nowych linii do rozdrabniania, granulacji i doczyszczania opon oraz granulatu gumowego, budowę drugiej linii do granulacji opon w zakładzie w Chełmie oraz szereg mniejszych inwestycji. Źródłem finansowania inwestycji będą środki własne pochodzące z bieżącej działalności operacyjnej - do poziomu ok. 50% kosztów oraz środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych w postaci: dotacji, leasingu oraz kredytów. Grupa nie planuje finansowania realizacji celów strategicznych, w tym inwestycji środkami pochodzącymi z emisji akcji. Powyższe inwestycje powinny pozwolić na dalszy intensywny wzrost skali działalności Grupy i uzyskanie, począwszy od 2024 roku celów pośrednich, tj. zwiększenie wolumenów przerobu opon – do 120 tys. ton rocznie oraz zwiększenia wolumenów sprzedaży wysokomarżowych produktów Grupy – do 56 tys. ton rocznie dla SBR oraz 20 tys. ton rocznie dla czystego drutu stalowego, co pozwoli osiągnąć zamierzone w strategii cele. Realizacja powyższej strategii zależy w dużym stopniu od czynników wewnętrznych, a także otoczenia zewnętrznego, które mogą przyczynić się do opóźnienia lub osiągnięcia jedynie części zamierzonych celów. Zidentyfikowane przez Zarząd Spółki czynniki ryzyka zostały wskazane w załączonej strategii. Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, mając na uwadze jej potencjalny wpływ na cenę lub wartość akcji Spółki, a także jej wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta oraz jego przyszłą sytuację gospodarczą i majątkową. Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR Załącznik: Strategia GRUPY RECYKL 2030

Załączniki

Inne komunikaty