Trwa ładowanie...
Notowania
GRUPAREC: strona spółki
16.12.2021, 15:04

GRC Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zależnej Emitenta uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd spółki Grupa Recykl S.A. z siedzibą w Śremie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 16 grudnia 2021 r. na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki RECYKL Organizacja Odzysku spółka akcyjna została podjęta uchwała o wypłacie dywidendy z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku za 2019 rok w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) z czego na Emitenta przypada kwota 929.200,00 zł (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych), a na spółkę zależną Emitenta – Reco-Trans Sp. z o.o. - kwota 70.800,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy osiemset złotych). Wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po podjęciu uchwały. Decyzja o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną ma na celu realizację założeń przyjętych w strategii działalności opublikowanej w dniu 14 grudnia 2021 r. raportem nr 5/2021 w zakresie umożliwienia akcjonariuszom Emitenta udziału w procesie jego wzrostu – Zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę części zysku osiągniętego przez Emitenta w roku 2021 w formie dywidendy.
Zarząd Spółki uznał informację dotyczącą wypłaty dywidendy przez spółkę zależną za informację poufną, z uwagi na przewidywany istotny bezpośredni wpływ tego zdarzenia na jednostkowy wynik finansowy netto Emitenta w 2021 roku. Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR Osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta: • Roman Stachowiak – Prezes Zarządu • Maciej Jasiewicz – Wiceprezes Zarządu

Inne komunikaty