Trwa ładowanie...
Notowania
POZBUD: strona spółki
3.01.2022, 17:26

POZ Zmiana Statutu Spółki.

Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, Emitent), powziął informację o wpisaniu w dniu 3 stycznia 2022 roku zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zmian Statutu Spółki, przyjętych uchwałą Nr 3/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2021 roku. Tym samym, z dniem 3 stycznia 2022 roku uległa zmianie firma Spółki – z POZBUD S.A. na COMPREMUM S.A.
Jednocześnie Zarząd Spółki publikuje jednolity tekst Statutu Spółki, uwzględniający m.in. zmiany, o których mowa powyżej. Podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty