Trwa ładowanie...
Notowania

GRC Wpływ aktualnej sytuacji geopolityczno -gospodarczej wywołanej agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. (dalej: Spółka, Emitent), na podstawie przeprowadzonych analiz, niniejszym przekazuje informacje w zakresie wpływu zaistniałej sytuacji geopolityczno-gospodarczej, wywołanej agresją Rosji na Ukrainę, na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej RECYKL (dalej: Grupa).
W obszarze handlowym, Spółka poprzez zakład w Chełmie położony w województwie Lubelskim, realizuje sprzedaż czystych granulatów SBR dla klientów z Ukrainy. Z uwagi na zaistniałą sytuację, kontynuowanie sprzedaży jest obecnie niemożliwe. Emitent podjął decyzję o zawiązaniu odpisu aktualizującego na należność wobec odbiorców z Ukrainy, rezygnując z jej dochodzenia. Kwota odpisu będzie miała nieistotny wpływ na wyniki finansowe Grupy. Spółka dotychczas realizowała także sprzedaż ww. granulatów oraz pudrów gumowych do odbiorców z Rosji i Białorusi. Na wyżej wymienionych rynkach współpraca w ostatnich tygodniach odbywała się bez zakłóceń, jednakże decyzją Zarządu, zgodnie z przyjętymi zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu, Spółka zawiesiła współpracę handlową z odbiorcami z tych krajów. Na dzień publikacji niniejszego raportu, Grupa posiada należności wyłącznie wobec jednego kontrahenta białoruskiego na kwotę 6.500 EUR. Obecnie brak jest podstaw do dokonywania odpisów aktualizującego w stosunku do tej należności. W przypadku niezrealizowania dostaw, spółka zależna od Emitenta zobowiązana będzie do zwrotu środków otrzymanych na zasadzie przedpłaty w kwocie 15.600 EUR. Udział przychodów Grupy uzyskiwanych ze sprzedaży towarów na rynki wschodnie wynosił w 2021 roku łącznie ok. 4,6% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Z uwagi na duże potrzeby popytowe w Polsce (przekraczające możliwości produkcyjne Spółki), Zarząd nie dostrzega ryzyk związanych ze wstrzymaniem handlu z odbiorcami z tych krajów oraz przeznaczenia całego wolumenu dotychczasowej produkcji przeznaczonej na te rynku na potrzeby handlowe innych klientów. W obszarze zatrudnienia, Emitent dotychczas nie zatrudniał pracowników z Ukrainy, jednakże z uwagi na zamiar wsparcia uchodźców w Polsce, nie wyklucza zatrudnienia zainteresowanych osób, szczególnie w zakładzie w Chełmie. Naturalnym ryzykiem są ogólnogospodarcze skutki działań zbrojnych w Ukrainie oraz sankcji nakładanych na Rosję i Białoruś, skupione wokół ogólnego wzrostu kosztów wywołanego inflacją. Głównym ryzykiem dla działalności Grupy jest wzrost kosztów materiałów i energii w przyszłych okresach. Poszczególne zakłady Emitenta nie identyfikują ryzyka wzrostu kosztów energii w 2022 roku, z uwagi na zawarte umowy gwarantujące stałe ceny energii, obejmujące ten okres. Zarząd postanowił także o wpłacie 10 tys. EUR na potrzeby pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy. Wpłata zostanie zrealizowana na rzecz zbiórki organizowanej przez Stowarzyszenie Pracodawcy RP i prowadzonej na platformie Siepomaga.pl.

Inne komunikaty