Trwa ładowanie...
Notowania

MEX Udzielenie akcjonariuszowi informacji o „Mex Polska” S.A.

Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 428 § 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości odpowiedź na żądanie udzielenia informacji o Emitencie zgłoszone przez akcjonariusza FAMILIAR S.A. SICAV-SIF w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2022 roku.

Załączniki

Inne komunikaty