Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Hollywood S.A.

Zarząd Hollywood S.A. ("Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, że powziął informację o rejestracji w dniu 10.10.2022 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu, wynikającej z podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 sierpnia 2022 r. Uchwały nr 3 w sprawie: (i) umorzenia akcji własnych Spółki, (ii) obniżenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) zmiany Statutu Spółki oraz (iv) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o którym Spółka informowała RB 19/2022 w dniu 05.08.2022r.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.091.111,00 zł, liczba akcji wynosi 67.091.111 o wartości nominalnej 1 zł każda. Poniżej przedstawiono strukturę kapitału zakładowego po rejestracji zmian w KRS w dniu 10.10.2022r. Akcjonariusz: Adam Konieczkowski ze spółką Pracosław sp. z o.o. Liczba akcji: 28.145.295 Udział w kapitale zakładowym w %: 41,95% Liczba głosów: 45.645.295 Udział w ogólnej liczbie głosów w %: 53,96% Akcjonariusz: 21 Concordia 3 S.a.r.l Liczba akcji: 32.382.334 Udział w kapitale zakładowym w %: 48,27% Liczba głosów: 32.382.334 Udział w ogólnej liczbie głosów w %: 38,28% Akcjonariusz: Pozostali Liczba akcji: 6.563.482 Udział w kapitale zakładowym w %: 9,78% Liczba głosów: 6.563.482 Udział w ogólnej liczbie głosów w %: 7,76% Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 84.591.111. Kapitał docelowy Spółki wynosi 10.000.000 akcji, w tym: 1) w ramach I podwyższenia, które zostało zarejestrowane w dniu 08.03.2022r. wykorzystano 3.115.800 akcji, 2) w ramach II podwyższenia, które zostało zarejestrowane w dniu 28.03.2022r. wykorzystano 3.584.200 akcji, 3) w ramach III podwyższenia, które zostało zarejestrowane w dniu 26.07.2022r. wykorzystano 1.700.000 akcji. Podstawa prawna: §6 w związku z §5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku z art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Inne komunikaty