Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD Opóźnienie publikacji sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego rocznego raportu okresowego

Zarząd Spółki Hollywood S.A. („Emitent”, Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 30.04.2024r. opublikował roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy HOLLYWOOD S.A. za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 bez zamieszczenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta.
Na dzień 30.04.2024r. prace nad sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy HOLLYWOOD S.A. za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 trwają i zostaną zakończone do 14 maja 2024r. Zmiana terminu w tym zakresie nastąpiła w związku przesunięciem w czasie przekazania kompletu materiałów źródłowych ze spółki zależnej z siedzibą w Niemczech. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania GK HOLLYWOOD S.A. za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 zostanie opublikowane niezwłocznie po jego otrzymaniu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Inne komunikaty