Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

HLD Korekta skonsolidowanego rocznego raportu okresowego za 2023 rok

Zarząd spółki Hollywood S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 14 maja 2024 roku dokonał korekty rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowe Grupy HOLLYWOOD S.A. za okres 01.01.2023 do 31.12.2023.
Wprowadzona korekta dotyczyła publikacji sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonso-lidowanego sprawozdania finansowego Emitenta oraz ponownej publikacji rocznego skonsolidowania spra-wozdania finansowego Grupy HOLLYWOOD S.A. za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 z uwzględnieniem zmian wynikających z badania niezależnego biegłego rewidenta. Zmiany zostały wprowadzone w następujących pozycjach rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy HOLLYWOOD S.A. za okres 01.01.2023 do 31.12.2023: • Wybrane dane finansowe przeliczone na euro • SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ • SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM • SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH • Zasady rachunkowości przyjęte i stosowane przez Grupę kapitałową • Połączenia jednostek gospodarczych, sprzedaż przedsiębiorstw oraz w następujących notach: • Segmenty operacyjne • Przychody ze sprzedaży • Pozostałe przychody operacyjne • Koszty finansowe • Rzeczowe aktywa trwałe • Wartość firmy • Nieruchomości inwestycyjne • Należności handlowe oraz pozostałe należności • Rozliczenia międzyokresowe • Podatek odroczony • Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego • Pożyczki i kredyty bankowe • Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania • Świadczenia pracownicze • Rezerwy na zobowiązania • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych • Zobowiązania warunkowe • Transakcje z podmiotami powiązanymi • Instrumenty finansowe • Sprawy sądowe • Wynagrodzenie biegłego rewidenta Dodatkowo w Sprawozdaniu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Hollywood SA za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 rozszerzone zostały informacje w zakresie ujawnień taksonomicznych oraz oświadczenie na temat informacji niefinansowych. Pozostałe elementy Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowe Grupy HOLLYWOOD S.A. za okres 01.01.2023 do 31.12.2023 nie uległy zmianie. Dokonana korekta jest uzupełnieniem opublikowanego w dniu 30.04.2024 rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy HOLLYWOOD S.A. za okres 01.01.2023 do 31.12.2023. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej w związku z § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”)

Inne komunikaty