Trwa ładowanie...
Notowania
AGORA: strona spółki
28.10.2022, 10:38

AGO Rozpoczęcie procedury konsultacji w sprawie zmniejszenia zatrudnienia w spółce Agora S.A.

Zarząd Agory S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28 października 2022 roku, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, podjął uchwałę o rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych ze związkami zawodowymi działającymi przy Spółce. Dodatkowo, w związku z ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, konsultacje prowadzone będą również z Radą Pracowników Spółki.
Przyczyną zamierzonych zwolnień grupowych jest dążenie Spółki do podniesienia efektywności procesów funkcjonujących w Spółce oraz redukcja kosztów działalności. Z uwagi na czynniki ekonomiczno-finansowe tj. kryzys gospodarczy wywołany przez konflikt w Ukrainie, skutkujący m.in. wzrostem cen papieru oraz z uwagi na niekorzystne prognozy dotyczące rozwoju gospodarki w najbliższych kwartałach wymagane są zmiany struktury organizacyjnej Spółki. Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzenie zwolnień do 84 pracowników zatrudnionych w Spółce, (co stanowi 5,9 % wszystkich zatrudnionych w Spółce na dzień 28 października 2022 roku), w okresie od 21 listopada do 20 grudnia 2022 roku. Spółka przeprowadzi te zmiany z dbałością o pracowników, oferując im szereg działań osłonowych i wspierających. Zarząd Spółki w dniu 28 października 2022 roku zwrócił się do związków zawodowych działających przy Spółce i Rady Pracowników Spółki o przystąpienie do konsultacji w powyższej sprawie oraz powiadomi właściwy urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w Spółce. Spółka opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi przy Spółce oraz z Radą Pracowników Spółki i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w Agorze S.A., która w całości obciąży wynik Spółki i Grupy Agora w czwartym kwartale 2022 roku Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe Spółki i Grupy Agora zostaną podane w rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki i Grupy Agora za rok 2022. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014).

Inne komunikaty