Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
GRUPAMZ: strona spółki
8.12.2022, 18:34

GMZ Zawarcie listu intencyjnego z ABO Securities

Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 8 grudnia 2022 r. listu intencyjnego z ABO Securities („ABO”), którego przedmiotem jest ustalenie warunków emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Emitenta, z zaangażowaniem finansowym do wartości 20.000.000 złotych przez inwestora, który będzie określony w umowie głównej, („List intencyjny”).
Środki pozyskane z tytułu emisji obligacji zamiennych na akcje, mają być wykorzystywane przez Spółkę na ogólne cele korporacyjne. Zawarcie umowy głównej będzie poprzedzone badaniem due diligence Spółki. Emisja obligacji zamiennych na akcje, wymagać będzie stosownych zgód korporacyjnych podmiotów uczestniczących w transakcji. Z tytułu realizacji transakcji Emitent zapłaci na rzecz ABO wynagrodzenie w łącznej wysokości 1.000.000 złotych. Ponadto, Spółka będzie odpowiedzialna za wszelkie opłaty i koszty prawne poniesione przez ABO i inwestora do kwoty 15.000 euro (z wyłączeniem podatku VAT), pod warunkiem, że takie opłaty prawne będą uiszczane przez Spółkę zgodnie z poleceniem ABO. Spółka zobowiązana jest do wpłacenia bezzwrotnego depozytu w kwocie 5.000 euro. Obligacje zamienne na akcje zostaną wyemitowane w transzach, przy czym dwie pierwsze transze będą w wysokości 750.000 zł, a następne siedemdziesiąt cztery transze, w wysokości 250.000 zł każda. Spółka zobowiązuje się nie zawierać umów z żadnymi inwestorami lub doradcami w związku z udziałem Spółki w finansowaniu kapitałowym o zmiennej stopie procentowej innych niż ABO lub inwestor przez 12 miesięcy od daty zawarcia Listu intencyjnego lub do daty zawarcia umowy głównej, a w przypadku zawarcia umowy głównej do dnia upływu okresu obowiązywania umowy głównej. W przypadku naruszenia ww. postanowień, ustalono, że Spółka zapłaci karę w wysokości 10% całkowitej kwoty pozyskanej w ramach umowy głównej. Postanowienia Listu intencyjnego a następnie umowy głównej nie będą zabraniały pozyskiwania środków finansowych w inny sposób niż za pomocą instrumentów opisanych w tych dokumentach. Proponowana cena zamiany obligacji na jedną akcję wynosić będzie 92% wartości najniższej dziennej średniej ceny ważonej wolumenem (VWAP) akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji z 15 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia przez inwestora oświadczenia o zamianie obligacji na akcje. Proponowana cena wykonania warrantów, które mają zostać wyemitowane wraz z każdą transzą obligacji wynosi 120% wartości dziennej średniej ceny ważonej wolumenem akcji Spółki określonej na podstawie kursu akcji w ciągu 10 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających żądanie emisji nowej transzy. Z wyjątkiem pierwszej transzy obligacji, przy czym cena wykonania zostanie określona jako równa 120% najniższej z dwóch wartości: i. najniższej dziennej VWAP z 10 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających datę podpisania Listu intencyjnego; ii. najniższej dziennej VWAP z 10 dni sesyjnych bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o emisję pierwszej transzy. List intencyjny ma na celu wyrażenie zainteresowania stron i nie stanowi wiążących zobowiązań ani oferty. Wszelkie wiążące zobowiązania zawarte będą w umowie głównej. List intencyjny obowiązuje przez 20 dni roboczych od dnia jego zawarcia.

Inne komunikaty