Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
GRUPAMZ: strona spółki
16.12.2022, 19:29

GMZ Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego objęcia akcji serii C Petgram S.A.

Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 16 grudnia 2022 r. z Petgram S.A. z siedzibą w Warszawie („Petgram”) listu intencyjnego dotyczącego objęcia akcji serii C Petgram („List intencyjny”). Na mocy Listu intencyjnego strony rozpoczęły negocjacje zmierzające do objęcia przez Emitenta 298.507 akcji serii C Petgram za łączną cenę 1.999.996,90 zł.
Strony zobowiązały się, że do dnia 1 lutego 2023 r. ustalą warunku negocjacji lub zawrą umowę objęcia akcji serii C Petgram, w sposób który umożliwia wykonanie przedmiotu Listu intencyjnego w najlepszym możliwym terminie. List intencyjny obowiązuje do dnia 30 marca 2023 r., nie zobowiązuje on Petgram do niepodejmowania rozmów w przedmiocie Listu intencyjnego lub w podobnym charakterze z innym podmiotem. List intencyjny nie stanowi umowy zobowiązującej, a wyraża jedynie wolę rozpoczęcia negocjacji dotyczących zawarcia umowy w zakresie i na warunkach w nim zakreślonych.

Inne komunikaty