Trwa ładowanie...
Notowania
UNIMOT: strona spółki
21.12.2022, 20:29

UNT Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta drugiego aneksu do Umowy Kredytów zawartej w związku z finansowaniem nabycia akcji Lotos Terminale S.A.

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 21 grudnia 2022 r. przez spółkę w 100 proc. zależną od Emitenta, tj. Unimot Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Unimot Investments”) z bankami, tj.: mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. i Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce („Banki”) drugiego aneksu do umowy kredytów zawartej w dniu 12 stycznia 2022 r. („Aneks”) („Umowa Kredytów”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r. Pierwszy aneks został zawarty w dniu 30 września 2022 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 45/2022 z dnia 30 września 2022 r.
Na podstawie zawartego Aneksu, Strony uzgodniły zmniejszenie łącznej kwoty finansowania z 360 mln zł do 320 mln zł, z uwagi na anulowanie przez Unimot Investments finansowania pomostowego i podjęcie przez Emitenta decyzji o zwiększeniu zaangażowania własnych środków jako wkładu własnego w finansowanie nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. („Transakcja”). W związku z anulowaniem kredytu pomostowego, dokonano zmiany w strukturze zobowiązań i zabezpieczeń Umowy Kredytów poprzez uchylenie zakazu wypłaty dywidendy przez Emitenta, uchylenie obowiązku ustanowienia zastawu rejestrowego na pakiecie 1 250 000 akcji Emitenta należących do Zemadon Ltd. oraz zwolnienie poręczenia Emitenta do kwoty 60 mln zł, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 45/2022 z dnia 30 września 2022 r. Pozostałe zobowiązania dotyczące ustanowienia standardowych dla tego typu transakcji zabezpieczeń Umowy Kredytów, m.in. w zakresie ustanowienia zastawów rejestrowych i finansowych na udziałach, majątku i rachunkach bankowych w Unimot Investment na podstawie odrębnych umów, pozostają bez zmian. Ponadto, na podstawie Aneksu, w roli jednego z kredytodawców do konsorcjum przystąpił bank Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Realizacja Transakcji przejęcia aktywów Lotos Terminale S.A. przez Grupę Emitenta zaplanowana jest do końca 2022 r., jednak należy mieć na uwadze, że termin ten nie jest zależny jedynie od działań podjętych przez Grupę Emitenta i może ulec zmianie. Emitent uznał powyższą informację za poufną, ponieważ dotyczy zmiany istotnej umowy zawartej przez Emitenta oraz spółki z jego grupy kapitałowej.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2023-03-14
UNT Zawarcie umowy o gwarancję ubezpieczeniową
99,80
+1,40
2023-03-07
UNT Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży 90 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
106,40
-0,38
2023-02-22
UNT Zawarcie kolejnych umów na zakup wagonów kolejowych o istotnej łącznej wartości
107,00
0,00
2023-02-08
UNT Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kwartał i cały 2022 rok
110,20
-0,54
2023-02-03
UNT Zawarcie przez UNIMOT Investments sp. z o.o. przyrzeczonej warunkowej umowy nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
106,80
+1,12
2023-01-31
UNT Zawarcie przez Emitenta i UNIMOT Investments sp. z o.o. porozumienia w sprawie zabezpieczenia akcyzowego w związku z planowaną transakcją nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A. oraz zabezpieczenie przez Emitenta zobowiązań w postaci wystawienia weksla in blanco
109,20
+4,95
2023-01-25
UNT Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
107,20
+1,49
2023-01-09
UNT Zawarcie przez Emitenta przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży 100 proc. udziałów w spółce Olavion sp. z o.o.
91,00
+2,53
2022-12-30
UNT Odstąpienie od publikacji prognozy skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na 2023 r. z powodu braku możliwości oszacowania wpływu zewnętrznych czynników niezależnych od Emitenta oraz planowanego nabycia 100 proc. akcji Lotos Terminale S.A.
91,00
-1,21
2022-12-21
UNT Podpisanie przez spółkę zależną od Emitenta drugiego aneksu do Umowy Kredytów zawartej w związku z finansowaniem nabycia akcji Lotos Terminale S.A.
90,90
0,00