Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
UNIMOT: strona spółki
24.04.2024, 0:12

UNT SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport roczny SRR2023    
           (rok)    
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
    (rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”)    
 
   za rok obrotowy2023obejmujący okresod2023-01-01do2023-12-31  
 
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR zatwierdzonych w UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2024-04-24    
 
 
  UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  UNIMOT S.A. dystrybucja paliw i gazu  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)  
  47-120 ZAWADZKIE  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ŚWIERKLAŃSKA 2A  
  (ulica) (numer)  
  +48 (77) 461 65 48 +48 (77) 461 64 96  
  (telefon)  (fax)  
  ug@unimot.pl https://www.unimot.pl/  
  (e-mail)  (www)  
  7561967341 160384226  
  (NIP)  (REGON)  
  259400QHBII9NV5JQT83 0000382244  
    (LEI)       (KRS)   
 PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2023202220232022 
 Przychody ze sprzedaży12 886 989,0013 384 882,002 845 815,002 854 954,00 
 Zysk/(strata) na działalności operacyjnej574 893,00485 374,00126 953,00103 529,00 
 Zysk/(strata) brutto508 747,00464 224,00112 346,0099 018,00 
 Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej487 238,00373 955,00107 596,0079 763,00 
 Zysk/(strata) netto488 512,00373 897,00107 878,0079 751,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-29 919,00502 260,00-6 607,00107 131,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-155 116,00-105 675,00-34 254,00-22 540,00 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej187 524,00-38 251,0041 411,00-8 159,00 
 Przepływy pieniężne netto, razem2 489,00358 334,00550,0076 432,00 
 Aktywa, razem3 137 233,001 665 277,00721 535,00355 077,00 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 059 361,00961 483,00473 634,00205 011,00 
 Zobowiązania długoterminowe839 320,0096 614,00193 036,0020 600,00 
 Zobowiązania krótkoterminowe1 220 041,00864 869,00280 598,00184 411,00 
 Kapitał własny1 077 872,00703 794,00247 901,00150 066,00 
 Kapitał zakładowy8 198,008 198,001 885,001 748,00 
 Liczba akcji (w tys. szt.)8 198,008 198,00   
 Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł/euro)**59,4345,6213,129,73 
 Rozwodniony zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł/euro)**59,4345,6213,129,73 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)***131,4885,8530,2418,31 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)***131,4885,8530,2418,31 
 
 *Dane porównawcze dla pozycji dotyczących sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia 2022 r., natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. ** na 31 grudnia 2023 r. liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys. sztuk ** na 31 grudnia 2022 r. liczba akcji użyta do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą wynosiła 8 198 tys. sztuk *** na 31 grudnia 2023 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk *** na 31 grudnia 2022 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 8 198 tys. sztuk Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę euro w następujący sposób: Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono na euro wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 29 grudnia 2023 roku: 4,3480 zł/euro oraz dla danych porównawczych z 30 grudnia 2022 roku: 4,6899 zł/euro. Poszczególne pozycje dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,5284 zł/euro (2023 rok), 4,6883 zł/euro (2022 rok). 
 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
 
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SSF_GKUNIMOT-2023-12-31-pl.zipSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy UNIMOT 2023 
 SSF_GKUNIMOT-2023-12-31-pl.zip.xadesSkonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy UNIMOT za 2023 - podpisy 
 Sprawozdanie_Zarzadu_UNIMOT-2023-12-31.xhtmlSprawozdanie Zarządu z Działalności za 2023 
 Sprawozdanie_Zarzadu_UNIMOT-2023-12-31.xhtml.xadesSprawozdanie Zarządu z Działalności za 2023 - podpisy 
 Grupa_Unimot_SBR_SSF_2023.xhtmlSprawozdanie Biegłego Rewidenta Grupa UNIMOT za 2023 
 Grupa_Unimot_SBR_SSF_2023.xhtml.xadesSprawozdanie Biegłego Rewidenta Grupa UNIMOT za 2023 - podpisy 

Załączniki

Inne komunikaty