Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
UNIMOT: strona spółki
10.05.2024, 18:18

UNT Wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2024 r.

Zarząd UNIMOT S.A. („Emitent”) z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że po analizie i weryfikacji wstępnych, szacunkowych wybranych danych finansowych za I kwartał 2024 rok („Dane Wstępne”) podjął decyzję o ich publikacji, jako informacji poufnych.
Skonsolidowane Dane Wstępne za I kwartał 2024 r. wynoszą: • Przychody ogółem: 2 950 mln zł, • EBITDA (tj. zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacją): 71,0 mln zł, • EBITDA Skorygowana (tj. zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego paliw płynnych i gazowych, uzasadnione przesunięcia w czasie kosztów i przychodów oraz zdarzenia jednorazowe): 43,2 mln zł. Porównywalne dane skonsolidowane za I kwartał 2023 r. wynoszą: • Przychody ogółem: 3 279 mln zł, • EBITDA: 114,6 mln zł, • EBITDA Skorygowana: 104,9 mln zł. Główny wpływ na skonsolidowaną EBITDA Skorygowaną w I kwartale 2024 r. miały poniższe czynniki: • segment oleju napędowego w I kwartale 2024 r. działał w otoczeniu rynkowym, które nie umożliwiało osiągania – na tym produkcie – satysfakcjonujących marż. Chociaż od końca 2023 r. krajowe notowania oleju napędowego kształtowały się powyżej poziomów obserwowanych w drugim półroczu 2023 r. to i tak nie zapewniały osiągania zakładanych wyników finansowych. Częściowo erozja wyniku z tytułu obrotu olejem napędowym została skompensowana dodatkowym wynikiem EBITDA osiągniętym dzięki obrotowi benzyną, biopaliwami i olejem opałowym, • pozytywna kontrybucja przejętych w 2023 r. aktywów, tj. Olavion sp. z o.o., Unimot Commodities sp. z o.o., Unimot Terminale sp. z o.o., Unimot Infrastruktura sp. z o.o., Unimot Bitumen sp. z o.o., RCEkoenergia sp. z o.o. oraz Unimot Aviation sp. z o.o., do wyniku EBITDA Skorygowana na poziomie 14,5 mln zł w I kwartale 2024 r., • na wyniki Grupy UNIMOT pozytywny wpływ miała działalność segmentu gazu ziemnego, który realizował dostawy gazu zakontraktowane w poprzednich okresach, kiedy ceny tego produktu kształtowały się na wyższych poziomach. Segment ten osiągnął w I kwartale wynik EBITDA Skorygowana na poziomie 17,5 mln zł, • osiągnięcie w I kwartale 2024 r. wolumenu sprzedaży oleju napędowego, benzyn i biopaliw na poziomie 476 tys. m3 (spadek o 11 proc. r/r) oraz zwiększenie sprzedaży gazu LPG o 1 proc. r/r do 72 tys. ton. Przedstawione Dane Wstępne zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Emitenta wstępnych danych finansowych za I kwartał 2024 r. Szacunki zostały dokonane według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania, ale mogą odbiegać od danych ostatecznych, które zostaną opublikowane w skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na 31 marca 2024 r.

Inne komunikaty