Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
UNIMOT: strona spółki
20.05.2024, 14:45

UNT Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UNIMOT S.A. na dzień 17 czerwca 2024 r.

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki UNIMOT S.A. („Walne Zgromadzenie”, „Emitent”), które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 roku, o godz. 13.00 w Warszawie, w sali konferencyjnej Hotelu InterContinental Warszawa, piętro III (sala Symfonia) - adres hotelu: ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa.
Transmisja audio-video obrad Walnego Zgromadzenia zostanie zapewniona za pośrednictwem sieci Internet. Transmisja obrad będzie dostępna pod linkiem opublikowanym na stronie korporacyjnej Emitenta - adres: https://www.unimot.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu bieżącego. Zał. 1. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Zał. 2. – Projekty uchwał Jednocześnie, Emitent przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał. Zał. 3. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2023 rok Zał. 4. - Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023 rok Zał. 5. - Raport biegłego rewidenta do sprawozdania o wynagrodzeniach za 2023 rok Sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej za 2023 rok, będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zostały opublikowane w odrębnych raportach, a ponadto będą dostępne na stronie korporacyjnej Emitenta w zakładce walne zgromadzenie. Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty