Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
UNIMOT: strona spółki
23.04.2024, 21:26

UNT Rekomendacja w sprawie podziału zysku za 2023 rok

Zarząd UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem („Emitent”) informuje, że po przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej Emitenta, 23 kwietnia 2024 r. podjął decyzję w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta („ZWZ”) podziału zysku netto Emitenta za 2023 r. w wysokości 45 039 491 zł 40 gr w następujący sposób:
1. zysk w kwocie 32 791 272 zł 00 gr przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Emitenta, tj. kwotę 4,0 zł na 1 akcję, 2. zysk w kwocie 12 248 219 zł 40 gr zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Emitenta. Ponadto, Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu 23 kwietnia 2024 r. pozytywnie rozpatrzyła wniosek Zarządu Emitenta w sprawie podziału zysku netto, o którym mowa powyżej. Jednocześnie Emitent informuje, że rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy jest zgodna z polityką dywidendową Emitenta, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2023 z 20 kwietnia 2023 r. Ponadto, podstawa do wyliczenia dywidendy nie uwzględnia zysku z tytułu okazyjnego nabycia akcji LOTOS Terminale S.A., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2024 z 19 kwietnia 2024 r., z uwagi na jego księgowy, niepieniężny i jednorazowy charakter. Ostateczne decyzje dotyczące przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 i ustalenia dat dywidendy i jej wypłaty, podejmie ZWZ.

Inne komunikaty